Nyheter

Vaksinering Covid-19 ved Selje legekontor

Viktig informasjon

Legekontoret

Bestilling av koronatesting ved Selje legekontor

Om du tenker at du bør testast for koronavirus, men ikkje tenker at du er så sjuk at du bør undersøkast av lege, skal du ringe kommunen si teneste for bestilling av koronatesting.

Bestilling av koronatesting i Stad kommune: Telefon 91 00 77 08

Bestillingstelefonen er open måndag til fredag kl 09-12

Pasientar som har tilhørighet til Selje legekontor, vert testa på sjøsida av Helsesenteret (legekontoret), oftast direkte fra bil.

Vi testar til vanleg alle kvardagar.Testing i helg vert i hovudregelen berre gjort i samband med nødvendig undersøking av legevaktslege. 

Er du i tvil om du bør testast? Ta koronasjekken!

Meir informasjon om koronatesting - kven som bør teste seg, karantene i påvente av testresultat, korleis du finn testresultatet m.m.

Om du er sjuk på ein måte som gjer at du ser behov for å bli undersøkt av lege, skal du ta kontakt med legekontoret på vanleg måte. Utanom kontortid skal du kontakte Nordfjord legevakt. Nødvendig koronatesting vil bli utført i samband med legeundersøkinga.

Pasientar med symptom på luftvegsinfeksjon blir undersøkt i eigne lokale for dette

Alle undersøkingar av  pasientar med luftvegssymptom i Selje vert utført  i eige rom etter forhandsavtale. Det er svært viktig at personar med luftvegssymptom ikkje møter opp på  legekontora, men tek kontakt på telefon for å avtale testing og legekonsultasjon om det er behov for det. Det vert då sett opp time i dei lokala som er omtala  her.

Andre pasienter uten symptomer på luftvegsinfeksjon

Alle pasienter må ha avtale før fysisk oppmøte ved Selje legekontor

For å unngå for mange personer på venterommet anbefaler vi å vente i eigen bil til du blir oppringt eller henta.

Ved Selje legekontor nyttar legane telefonkonsultasjon etter avtale

Om du er i tvil om du treng legehjelp og er urolig for eigen helsetilstand, er det viktig at du tek kontakt med oss.


Har du behov for laboratorietenester/sårskift/stingfjerning og liknende?

Da ber vi deg om å ta kontakt med legekontoret for å få tildelt time til dette.

Sjukmelding

Det er eigne reglar for sjukmelding tilpassa den spesielle  situasjonen vi no er i. Vi ber alle pasientar om å orientere seg om  dette på nav.no.

Eigenandel ved e-konsultasjon, telefonkonsultasjon og  videokonsultasjon.

På grunn av omlegginga av fastlegetenestene nasjonalt, er regelverket  endra slik at ein skal betale eigenandel også ved konsultasjonar der ein ikkje møter fysisk på legekontoret. Faktura vert sendt ut.

Endringar i fastlegetenesta i samband med utbrotet av Covid-19 (koronavirus)

Endringane  er gjort for å sikre ei best mogleg drift av primærhelsetenesta i tida  framover, samstundes som smittevern og beskyttelse av helsepersonell og  dei mest sårbare pasientane blir ivareteke

Vi  minner om at det er svært viktig at alle følger nasjonale og lokale  retningslinjer for å førebygge smitte. Vi ønskjer alle å verne om dei  mest sårbare pasientane våre.